کنفرانس امنیتی هرات-۶

کنفرانس امنیتی هرات-۶

۲۳-۲۲ میزان ١۳۹۶- هرات

چشم انداز


نهاد "دولت ملی" از قرن هجدهم بدین‌سو الگوی اصلی سازمان سیاسی بوده است. درحالیکه، ابتدا این نهاد در اروپا مطرح شد، سپس مبدل به نمونۀ جهانی گردید. بنا براین ناخواسته و بر خلاف میل جوامع  غیر غربی/غیر اروپائی بر آنها تحمیل گردید. تغییرات بزرگ اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و تکنالوژیکی بر امکان‌پذیری و ساختار  دولت-ملی هم از درون و هم از بیرون چالش‌هایی وارد کرده است. این چالش‌ها و سوالات نه تنها چند بعدی، بلکه گاه متناقض اند. از یک جهت پیشرفت روند جهانی‌شدن در سیاست، اقتصاد، تکنالوژی و جامعه، نهادهای فراتر از دولت ملی، بازیگران و مفاهیمی چون شرکت‌های چند ملیتی، شبکۀ انترنت، حکومت جهانی، فراملت‌گرائی، قدرت‌های هژمونیک ( منطقه‌ای/جهانی) و مفکوره خلافت نزد اسلامگراها را ایجاد کرده است. از طرف دیگر روندهای مخالف با جهانی‌شدن در پی آنند تا فضا را بر دولت-ملی تنگ کرده و نقش آنرا کاهش دهند. روندهای چون تمرکز زدائی، سیاست هویتی، سیاست انزواگرا و ملیت گرائی از جملۀ چالش‌های درونی دولت ملی می‌باشند.
ششمین دور گفتگوهای امنیتی هرات این موضوعات و موارد مرتبط به آن را جهت فهم بهتر آیندۀ دولت-ملی خصوصا در مورد کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، مورد بررسی قرار می‌دهد.

سوالات/موضوعات

  • تعامل بین حاکمیت ملی و وابستگی متقابل، اتحاد، وابستگی، هژمونی و جهانی شدن؛
  • گفتمان دولت‌های ناکام/شکننده؛ درس‌های آموخته شده؛
  • نظام دولتی در عصر جنگ جهانی علیه تروریزم؛
  • دولت‌های دموکراتیک؛ فرصت‌ها و چالش‌ها؛
  • مفاهیم غیرغربی دولت-ملت؛
  • مفهوم دولت در اندیشه و عمل اسلامی؛
  • خلافت مدرن: تظلم یا ایدئولوژی؟؛
  • دولت نامتمرکز در مقابل دولت مرکزی؛
  • طرح قانون اساسی برای جوامع تقسیم شده/پسا منازعه؛
  • تجربۀ دولت سازی در افغانستان بعد از 2001 و راه درپیش؛

 

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از تمام اندیشمندان، پژوهش‌گران و متخصصین صمیمانه تقاضامند است تا چکیدۀ از نوشتۀ شان را که مرتبط با عنوان کنفرانس باشد، تا به تاریخ 24 سنبله1396 برابر 15 سپتمبر 2017 به مجرای ارتباطی کنفرانس بسپارند. از نویسندگان برتر دعوت خواهد شد تا نوشته‌های شان را در کنفرانس ارائه نمایند.

برای معلومات بیشتر با ما تماس بگیرید.